Odstúpenie od zmluvy

Pravidlá pre odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je možné vytvoriť len pre objednávky, ktoré boli vytvorené fyzickou osobou.
Niektoré výrobky nie je možné vrátiť.Ak obdržíme tovar, ktorý spadá do tejto kategórie bude automaticky odoslaný späť na Vašu adresu na Vaš náklady. Overte si v zozname , či sa na vrátenie tovaru nevzťahuje obmedzenie.
Nie je možné zároveň reklamovať produkt, pre ktorý už bolo uplatnené odstúpenie od zmluvy.Rovnako nie je možné uplatniť si odstúpenie od zmluvy, ak je daný produkt súčasťou reklamácie.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa;
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.);
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu in-ear a pod.);
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené;
 • zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry;
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 • Ak ide o tovar, pri ktorom dochádza k rýchlemu znižovaniu akosti alebo pokazeniu pri potravinách
 • Ak sú poskytované služby naliehavého charakteru, napríklad opravy alebo údržby
 • Ak ide o tovar, ktorý bol zabalený v ochrannom obale, ktorý zákazník porušil. Ide najmä o tovar zabalený z hygienických dôvodov (spodné prádlo, sterilné balenia..) alebo ak ide o tovar predávaný v ochrannom obale, ktorý má chrániť obsah balenia a zákazník obal otvoril. Patria tu rozbalené zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové záznamy, knihy a pod.
 • Ak sú tovarom noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v
  ochrannom obale),
 • Ak ide o tzv. digitálny download, teda poskytovanie elektronického obsahu bez hmotného nosiča, ak bol zákazník poučený o tom, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 • Ak bol tovar zhotovený podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
 • Ak ide o tovar alebo službu, ktorých cena môže byť premenlivá v závislosti na finančnom trhu alebo ak ide o tovar, ktorý môže byť neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • Ak ide o predaj alkoholických nápojov, ktorých cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch
 • Ak ide o prepravu tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo nájmu automobilov, kedy sa predávajúci zaväzuje vykonať tieto služby v presne stanovenom čase
 • Ak predávajúci predal zákazníkovi službu až po výslovnom súhlase spotrebiteľa s tým, že stráca nárok na odstúpenie od zmluvy

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne).

Tovar nám, prosím, podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.  Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne. 

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy a darčeková poukážka 

Tovar kúpený uplatnením darčekovej poukážky H3m card je možné vrátiť (odstúpiť od zmluvy). Zákazníkovi nebude vrátená plná finančná hotovosť, ale odstúpením od kúpy v stanovenej lehote mu vznikne nárok na finančný kredit vo výške hodnoty kupónu, ktorý bude môcť použiť pri svojom ďalšom nákupe na eshope SWAGA. V prípade, ak zákazník za tovar doplácal, cenový rozdiel mu bude vrátený vo forme peňazí.

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne). 

 Tovar nám prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. 

Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal.  Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

 

POUČENIE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka, ktorý tak môže učiniť najneskôr do 14 dní od jej uzatvorenia, čiže od kúpy tovaru. Umožňuje mu to zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ktorý nadobúda svoju platnosť zmluvou uzavretou medzi ním a vami ako predajcom. Lehota na odstúpenia od zmluvy trvá od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Pritom prevzatím sa rozumie moment, keď zákazník obdrží všetky časti svojho objednaného tovaru. Teda, keď prijme všetky časti svojho tovaru od dopravcu, respektíve prevezme na pošte.